Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: DEFINITIES

 1. Evenement: een (virtueel) hardloopevenement georganiseerd door EPICinderunning.
  a – In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  b – Deelnemer: de natuurlijke persoon, niet handelend als ondernemer, die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement
  c – Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het
  Evenement.
  d – Organisator: de rechtspersoon waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

 ARTIKEL 2: DEELNAME

 1. Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijke persoon die tenminste de door de Organisator voor dat Evenement vastgestelde minimumleeftijd heeft bereikt.
 2. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
 3. De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van de Deelnemer aan het Evenement deel te laten nemen.
 4. Het is de Deelnemer niet toegestaan zijn rechten uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Organisator over te dragen aan een derde.
 5. Indien de Deelnemer verhinderd is aan het Evenement deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd. Ook bij wijziging van de afstand waarvoor ingeschreven is, vindt geen restitutie van inschrijfgeld plaats. Ook andere betalingen op grond van de Overeenkomst worden niet gerestitueerd.
 6. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement geen doorgang te laten vinden. In dat geval vindt er geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. Uitzondering hierop is een eventueel besteld shirt. Deze worden niet gerestitueerd, maar wel verkregen door de Deelnemer. Overige uitgaven, kosten enzovoort worden in geen geval gerestitueerd of vergoed.
 7. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement voortijdig te beëindigen, op te schorten of te neutraliseren. In bedoelde gevallen vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. De laatste twee volzinnen van lid 6 zijn hierop van toepassing.
 8. Indien er door de overheid wordt besloten dat het niet meer toegestaan is om solistische sporten uit te oefenen dient de deelnemer zich hieraan te houden. De Organisator is niet verantwoordelijk indien deelnemers alsnog gaan sporten.
 9. Een besluit van de Organisator om het Evenement geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten.

ARTIKEL 3: DEFINITIES

 1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer en/of Deelnemend Bedrijf mocht lijden als gevolg van de Deelname.
 2. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.
 3. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement. De Organisator adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het Evenement sportmedisch te laten keuren.
 4. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
 5. Het Deelnemend Bedrijf en de Deelnemer doet alles wat binnen zijn macht ligt om schade of lichamelijk letsel bij derden te voorkomen.

  ARTIKEL 4: PERSOONSGEGEVENS

 1. De door de Deelnemer en/of Deelnemend Bedrijf verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer.
 2. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stop zetten. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

 ARTIKEL 5: GESCHILLENREGELING

 1. Geschillen tussen de Organisator en de Deelnemer worden door de bevoegde rechter te Rotterdam beslecht. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, indien één van de beide partijen verklaart dat dit het geval is.

 ARTIKEL 6: WEDSTRIJDREGLEMENT

 1. Op de deelname door de Deelnemer en of Deelnemend bedrijf aan het Evenement is van toepassing het wedstrijdreglement, dat onderdeel uitmaakt van deze algemene voorwaarden. Het geldende wedstrijdreglement is hieronder te vinden.

WEDSTRIJDREGLEMENT

DEFINITIES
In dit wedstrijdreglement wordt verstaan onder: Dit wedstrijdreglement is van toepassing op elke Overeenkomst.

   1. Organisator:
    EPICinderunning
   2. Deelnemer:
    Natuurlijk persoon, niet handelend als ondernemer, die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.